Windenergie

De enorme productie van grote hoeveelheden schone en duurzame energie maakt windturbines tot een prachtig middel in de strijd tegen milieuvervuiling en tegen de klimaatverandering door het versterkte broeikaseffect. Van fossiele energie worden veel partijen rijker. Dat betaalt de burger! Energie van de wind is gratis, zodat de eenmalige investering op redelijke termijn kan worden terugverdiend. Profiteer daarvan door uw energie af te nemen van een burgercoöperatie zoals Kennemerwind met | om..

Pure, schone energie voor iedereen
Een moderne windmolen kan op een geschikte locatie, per MW vermogen, jaarlijks zo’n 3.000.000 kWh opwekken. Genoeg om 1.000 huishoudens van stroom te voorzien. De energie die voor de bouw er van nodig is wordt door zo’n windmolen in 4 tot 5 maanden schoon opgewekt. Wind is overal en is niet afhankelijk van schurkenstaten als Rusland, Iran, e.a. De wind is van iedereen en die molens draaien ook voor jou!

Alle negen molens van Burgervlotbrug
Voorjaar in Noord-Holland. Kan het nog mooier?
Windmolens, zon en water. Wat wil je nog meer...
Bloemen en molens, waar Nederland trots op is.

Windmolens en schapen
Regelmatig kom ik (met belangstellenden) bij de windmolens op het windpark Burgervlotbrug dat Kennemerwind met partners bouwden en op 19 aug 09 door minister Cramer in gebruik werd gesteld. Hierbij een foto van dat windpark. Met de schapen kunnen we ervaren wat een rust er onder de molens heerst. Zelf ervaren hoe stil het is rond windmolens? Luister naar de wind en geloof niet in die nare verhalen over lawaai van tegenstanders.

Schapen onder windmolens, wat een rust...

Grootschalige windenergie bespaart jaarlijks 19 miljoen ton CO2
Begin 2009, al weer lang geleden, promoveerde Dr. ir. Bart Ummels aan de TU-Delft met een proefschrift over de inpassing van grootschalige windenergie in de elektriciteitsvoorziening. Uit zijn wetenschappelijk onderzoek blijkt dat minstens 12.000 MegaWatt vermogen aan windenergie zonder problemen kan worden ingepast in Nederland. Hiervoor zijn nodig: een goede voorspelling van de wind en een goed werkende Europese markt. Opslag van energie is tot dat vermogen niet nodig. Ummels heeft op basis van beproefde gegevens (TenneT, KNMI) de elektriciteitsvraag en de elektriciteitsproductie door windturbines op land en op zee gemodelleerd voor de Nederlandse situatie. Daarin zijn alle bestaande en geplande centrales inclusief hun (deellast)-rendementen meegenomen. Eén van zijn conclusies is dat 12 GigaWatt windvermogen (12.000 MW) naar schatting 1,5 miljard euro aan brandstof- en CO2-kosten bespaart en 19 miljoen ton CO2 per jaar. Deze CO2-besparing ontstaat doordat bestaande elektriciteitscentrales worden afgeregeld en/of uitgezet. Elke kWh windenergie bespaart volgens zijn berekeningen bijna een kWh met fossiele energie opgewekte elektriciteit. Bestaande en nieuwe gascentrales hebben ook in deellast een hoog rendement en vergemakkelijken door hun flexibiliteit de inpassing van windenergie. Een eventueel rendementsverlies bij elektriciteitscentrales voor de inpassing van windenergie staat in geen verhouding tot de door windenergie bespaarde hoeveelheid brandstof en CO2.

Ummels in WindNieuwsMooi staaltje techniek

Goedkoop
Windenergie is al jaren de goedkoopste duurzame energiebron voor Nederland als je de kosten van vervuiling en gezondheidsschade door de grote centrales meerekent. Windenergie levert van alle duurzame energie technieken per geïnvesteerde euro de grootste vermindering van broeikasgassen op. Daarom investeert Nederland fors in windenergie. In het Energie-akkoord is de afspraak vastgelegd om in 2020 een windvermogen van 6.000 MW op land gerealiseerd te hebben en 4.500 MW op zee.

Mooi, weids en gezond!

Besef van nut leidt tot waardering
De waardering van mensen voor de schoonheid van moderne windturbines wordt grotendeels bepaald door de waardering die men heeft voor het product dat windturbines leveren: de grote hoeveelheden gratis schone energie uit natuurlijke wind. Bij iemand die gelooft dat windturbines niets van waarde opleveren vallen de mooie vormen van een moderne windturbine minder in het oog en is minder waardering te verwachten. Geniet ook onbevangen van die prachtige windmolens!
(c) Wietske, wlterveld@hotmail.com

Vragen van alle tijden

Een andere Mr.W
Energie van de zon in een andere vorm. Een zonnige dag vind iedereen prettig, wind kan vervelend zijn, vooral als het wat harder waait. Als je beseft wat er met wind mogelijk is kan dat de pijn doen omslaan in een positieve ervaring. Bekijk het filmpje over Mr. Wind op You-tube. Door miljoenen het hoogst gewaardeerd!

Het verhaal van Mister W.

Meer weten over windenergie?

De volgende publicaties geven een helder beeld van windenergie:

BartUmmels_Samenvatting van zijn proefschrift, Technische Universiteit Delft, 26 februari 2009.
– ‘Wind went wel’_De-Ingenieur-20feb09, artikel in het tijdschrift bij de promotie van ir. Bart Ummels.
– Interview met Bart Ummels in WindNieuws: Ummels-in-WN_juni09.
– KEMA-rapport: ‘Integratie van windenergie in het Nederlandse elektriciteitssysteem in de context van de Noordwest Europese elektriciteitsmarkt’ (zie pag 52 voor conclusies);
Reactie van NWEA aan Brandpunt, brief aan de redactie i.v.m. hun wel zeer eenzijdige verhaal op 17 dec ’10. (Men bleek echter niet geïnteresseerd in waarheidsbevinding want dan zouden ze zichzelf moeten tegenspreken…)
– Link naar de brochure van NWEA: Windenergie-de-feiten.
– Onder de titel No fuel brengt EWEA, de Europese Wind Energie Associatie, een filmpje uit over windenergie. De Nederlandstalige versie is van NWEA (Nederlandse Wind Energie Associatie).
Op de site www.windenergie.nl vind u informatie van de rijksoverheid over windenergie op land. Doe er uw voordeel mee. Goed voor werkstukken over windenergie!

Geen brandstof nodigGezicht op de windmolens van Heerhugowaard, vanuit Alkmaar

Windenergie, de feiten
Er blijken mensen te zijn die denken dat windenergie iets is waarin je wel of niet kunt geloven. De overheid en de branche-vereniging NWEA willen met hun publicaties over windenergie zorgen dat mensen die zich in discussie mengen tenminste over enige basiskennis beschikken. Lees hier de NWEA-brochure Windenergie-de-feiten. Op de website van Olino.org worden die feiten in een discussie nog verduidelijkt.

De misvattingen die voormalig ir. Hans Halkema verspreidde worden nog dagelijks door de feiten achterhaald. Zijn kompaan, geoloog Pieter Lukkes, lijkt met zijn eenzijdige boodschap nog telkens de media om zijn vinger te kunnen winden.  Lees hoe de gezamenlijke provincies deze zonderling van repliek dienden. Ook over de ideeën van de inmiddels overleden Halkema staat op de website van Olino.org zeer nuttige informatie. Voormalig ECN-directeur Saris zei over hem: “Het is maar goed dat hij nooit aan bruggen rekende. Hij vermenigvuldigt eenvoudig peren met schapen om dan tot de conclusie te komen dat de aarde plat is en alleen uraan haar nog kan redden.”

“Alle waarheden doorlopen drie stadia. Eerst worden ze geridiculiseerd. Vervolgens worden ze hevig bekritiseerd. Uiteindelijk worden ze geaccepteerd als vanzelfsprekend.”
Arthur Schopenhauer (1788-1860)

Het genuanceerde verhaalPrachtig

SEO Economisch Onderzoek
Windparken op zee zijn een goede investering in de toekomst omdat het hoge kosten voor toekomstige generaties bespaart, blijkt uit het rapport ‘Windmolens en Welvaart, een maatschappelijke kosten-baten analyse’, uitgevoerd door  SEO Economisch Onderzoek in opdracht van Natuur & Milieu.

‘Het onderzoek laat vooral zien dat we af moeten van de eenzijdige economische  kostenberekeningen voor windenergie,’ stelt Tjerk Wagenaar, directeur Natuur & Milieu, in een persverklaring: ‘We bouwen geen windmolenparken om optimale verdienmodellen te ontwikkelen, maar om de klimaatverandering binnen de perken te houden. Daarom is het belangrijk om de klimaateffecten, vertaald naar CO2-kosten, mee te nemen in de berekeningen. Anders krijg je het bizarre effect dat we juichen voor het beste verdienmodel voor een windmolen, terwijl in dat scenario de klimaatschade het grootste is.’ Een maatschappelijke kosten-batenanalyse houdt rekening met dit soort effecten.

SEO-rapport 'Windmolens en welvaart'Wind met burgersEerlijk duurt het langst

Brandpunt e.a.
Regelmatig verschijnen op de TV van de door ons belastinggeld gefinancierde publieke omroep en in de media goedkope verhalen van mensen die een ander vak gestudeerd hebben. In Brandpunt werd gesuggereerd dat windenergie zelfs zou leiden tot een hoger brandstofgebruik en meer CO2 uitstoot. Dan zou besparen dus ook geen zin hebben. U snapt natuurlijk de onzin daarvan. De jongens van Brandpunt, Netwerk en Nieuwsuur niet. Klik op Nieuwsuur voor een inhoudelijke reactie van Jasper Vis, iemand die wel deskundig is. En hier voor de reactie van NWEA aan Brandpunt.

Brandhout

Windenergie zal in de nabije toekomst steeds belangrijker worden, want: 

1. windenergie is een schone energiebron, waarbij geen enkele uitstoot van giftige stoffen plaats vindt;
2. het gebruik van CO2-vrije windenergie leidt er toe dat er minder energie uit fossiele brandstoffen nodig is, zodat het broeikaseffect verminderd;
3. lokaal opgewekte duurzame stroom maakt ons minder afhankelijk van onzekere buitenlandse leveranciers;
4. windenergie is de meest rendabele vorm van duurzame energie;
5. de toepassing en het gebruik van duurzame windenergie verlengt de periode waarin we nog van fossiele brandstoffen kunnen profiteren, zolang het einddoel (een duurzame energievoorziening) nog niet bereikt is.

1. Een schoon milieu
De CO2-uitstoot, gerekend over de totale levenscyclus is bij gascentrales 400 gram per opgewekte kWh. Bij een kolencentrale zelfs 1.000 gram per kWh. Bij windenergie is dat slechts 8 gram. Voorwaar een enorm verschil. Dan kan de anti-wind lobby toch niet volhouden dat de bijdrage van windenergie niets voorstelt in de strijd tegen het broeikaseffect!?
(prof dr Lucas Reijnders in zijn inleiding op de Ned. Duurzame Energie Conferentie 02)

De CO2-uitstoot is minder zichtbaar dan op de klippen gelopen olietankers, maar heeft wel een veel grotere gevolgschade dan de toch al niet geringe milieuschade van met olie besmeurde vogels, stranden en kostbare natuurgebieden.

2. Een goed klimaat
Het versterkte broeikaseffect veroorzaakt onvoorspelbare veranderingen in het klimaat, met onvoorstelbare gevolgen. Het broeikaseffect is geen vaag verhaal. De CO2-uitstoot is een realistische bedreiging van ons klimaat en moet drastisch naar beneden. Juist windenergie levert met zijn enorme productie van grote hoeveelheden schone energie een belangrijke bijdrage aan de reductie van CO2-uitstoot.
De klimaatdeskundigen in de VN-commissie IPCC onderzoeken al tientallen jaren het verband tussen ons menselijk handelen en de CO2-uitstoot. Dat verband wordt in elke publicatie sterker aangetoond. Om het klimaat nog enigszins in de hand te houden moeten volgens het IPCC, PBL e.a. alle beschikbare maatregelen onverwijld worden uitgevoerd.

De productie van een windturbine is afhankelijk van de rotor-diameter en de gemiddelde windsnelheid ter plaatse. Grote wieken op grote hoogten leveren dus veel schone energie. De ruim 5.000 MW die we inmiddels op het land hebben gerealiseerd voorkomt de uitstoot van vele tonnen CO2 per jaar en is een forse bijdrage aan de doelstelling van Parijs. Energiebesparing is dringend nodig, maar de trage realisatie daarvan versterkt de noodzaak om veel meer duurzame energie te produceren. Er is geen alternatief dat zo gemakkelijk een zo grote bijdrage levert aan de bestrijding van het (versterkte) broeikaseffect.

3. Lokale opwekking, dicht bij de afnemers en onafhankelijk van de boze buitenwereld
Fossiele brandstoffen zijn hoe dan ook eindig. Het zijn bovendien kostbare grondstoffen die we nog lang nodig zullen hebben voor allerlei nuttige en noodzakelijke producten. We worden steeds meer afhankelijk van import van olie en gas uit landen met een instabiel politieke klimaat. Het stenen tijdperk stopte niet door gebrek aan stenen, maar door betere technieken. Ook de eerste energiecrisis (1973) ontstond niet door gebrek aan olie, maar door de dreiging de levering van de volop aanwezige olie stop te zetten. Met nieuwe technieken zoals lokaal opgewekte duurzame energie maken we ons vrij en onafhankelijk van onbetrouwbare leveranciers in Verweggystan. Veel oorlogen gaan over het zeker stellen van energie, water of beiden. Hoeveel oorlogen volgen er nog?

4. Het begin van een duurzame energievoorziening
Ons einddoel is een energievoorziening waarin de technieken beschikbaar zijn om 100% schoon en duurzaam te produceren. Hoewel windenergie ver gevorderd is, zijn we nog niet zo ver. De tijd die ons nog rest, voor fossiele grondstoffen schaars en daardoor te kostbaar zullen worden om te verstoken, is korter dan we zouden wensen. Om op tijd over duurzame energie te kunnen beschikken zullen we alle zeilen moeten bijzetten in de verdere ontwikkeling en toepassing van duurzame technieken.
Kleinschalige lokale opwekking van energie met wind- en zonne-energie is ook wat terrorisme betreft veel veiliger.

5. Een oplossing voor onze energiehonger
Het elektriciteitsgebruik stijgt nog jaarlijks omdat iedereen zich een deel van de welvaart toe-eigent en steeds hogere eisen stelt aan het comfort. Verbetering aan het rendement van apparaten vindt plaats, maar kan het meerverbruik niet compenseren omdat het aantal apparaten sterker stijgt. Energiebesparing is mogelijk en dringend nodig, maar komt onvoldoende op gang. De maatschappij is minder maakbaar dan sommige mensen denken.
Het is wel erg gemakkelijk om het gebrek aan gerealiseerde energiebesparing als argument te gebruiken om de toepassing van duurzame energie te remmen. Snellere verbetering in het technisch rendement van apparatuur is dringend nodig. Daarnaast zijn technische oplossingen zoals windenergie en zonne-energie uiterst welkom.
Het is in dit verband wenselijk om mensen die meer dan de gemiddelde hoeveelheid energie gebruiken te wijzen op hun maatschappelijke verplichting alvorens zich tegen vormen van duurzame energie te keren. Zijn de woningen van mensen die over geluidsoverlast van windmolens klagen wel goed geïsoleerd? Dat zou de eerste vraag moeten zijn in de discussie over geluidsoverlast.

Weerstand
Niet iedereen wil de voordelen van windenergie onmiddellijk zien. Tegenstanders van windenergie ontkennen bij herhaling het bestaan van het klimaatprobleem en de overeenstemming die er bij onderzoekers is over de oorzaken daarvan. Vervolgens kleineert men de bijdrage die windenergie levert aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Om windenergie in diskrediet te brengen ontkent men de enorme voordelen van windenergie en overdrijft men de lokale nadelen, zoals het aantal vogelslachtoffers, de landschappelijke gevolgen en het geluid van windturbines.

 Wat zijn dan de argumenten van de anti-wind lobby? En wat blijft er van over na een vergelijking met de alternatieven voor windenergie?

Landschap
Landschapsvervuiling door windmolens is volgens Paul Rosenmöller (Groen Links) het meest overschatte milieuprobleem. Het duidelijkste voorbeeld van landschapsaantasting zijn rokende schoorstenen. Die tasten niet alleen het landschap aan, maar ook de atmosfeer in de verre omgeving.
Mensen die windturbines niet mooi vinden gebruiken het landschap als argument dat met veel valse lucht wordt opgeklopt en als laatste strohalm wordt aangegrepen om tegen windturbines te strijden. Alle andere argumenten kunnen gemakkelijk bestreden worden.
Zorgvuldig geplaatste moderne windturbines in een lijnopstelling zijn vaak een verrijking van ons (polder)landschap. In alle gevallen zijn ze voor een gezond leefmilieu voor onze kinderen onmisbaar. Moderne windturbines zien er ook een stuk fraaier uit dan de exemplaren uit de begintijd van de ontwikkeling. De sneldraaiende oude tweewiekers zullen daarom steeds vaker worden vervangen door moderne, rustig draaiende driewiekers met een veel hogere opbrengst.

Vogels
In diverse onderzoeken is aangetoond dat gezonde vogels windturbines in normale omstandigheden goed weten te ontwijken. Zoals de tegenstanders de productie van windenergie telkens kleineren, zo worden de te verwachten aantallen vogelslachtoffers door hen voortdurend en sterk overdreven. Het geschatte aantal slachtoffers dat volgens onderzoekers door windenergie valt is slechts een fractie van het aantal slachtoffers dat door andere oorzaken zoals de jacht, het verkeer en door de veel slechter zichtbare antennemasten en hoogspanningsleidingen valt. We hebben het dan nog niet eens over al die lieve poezen in ons landje, die jaarlijks liefst 30 miljoen (!!!) vogels het leven ontnemen! (Volkskrant april 02)

Geluid
Mensen die voor het eerst een moderne windturbine van nabij ervaren, verbazen zich over de geringe hoeveelheid geluid die een dergelijke machine maakt. In tegenstelling tot wat tegenstanders voortdurend beweren zijn ze alleen van nabij hoorbaar. Bewoners zullen er vrijwel nooit hinder van ondervinden, omdat bij plaatsing rekening gehouden moet worden met de geluidbelasting op gevels van woningen in de omgeving. Die geluidseisen zijn onderdeel van de milieu-eisen waaraan windturbines worden getoetst bij de aanvraag van de bouw- en milieuvergunning. Voldoen ook de woningen van klagers in de omgeving aan strenge isolatie-eisen?

Hoevéél decibellen een windmolen produceert, is bekend en goed te berekenen. Maar onduidelijk is vaak of dat ook overlast geeft. De adviseurs van LBP|Sight pakken dit tijdens bijeenkomsten aan door het geluidniveau ‘hoorbaar’ te maken. “We vragen alle aanwezigen dan muisstil te zijn, zelfs even de adem in te houden. Vervolgens meten we het geluidniveau. Tot nu toe zijn we daarbij nog nooit onder de 45 dB(A) gekomen. Mensen krijgen dan pas een gevoel hoe stil 40 dB(A), waarop de geluidnormering afgestemd is, eigenlijk is. En in de woning is het nog stiller.”
“Sommige mensen vinden de molens gewoon niet mooi. Dat kan. Maar nu worden vaak ook oneigenlijke argumenten gebruikt om bezwaar tegen parken te maken. Wij worden als onafhankelijke expert door initiatiefnemers ingehuurd. Zij willen dat iedereen in de eerste plaats goed begrijpt wat de wet- en regelgeving is en hoeveel geluid er maximaal geproduceerd mag worden. Daar kan dan achteraf geen misverstand over bestaan.”
LBP|Sight was betrokken bij de totstandkoming van nieuwe milieu-wetgeving voor windturbines in Nederland per 1 jan ’11.

Een internationale ontkrachting van allerlei mythes over windenergie is te vinden op: deze site.

Frisse Wind
De milieubeweging constateert in haar uitgave Een Frisse Wind door Nederland dat er in Nederland ruimte genoeg is voor de hoeveelheid windenergie die in de bestuursovereenkomst met de overheden is overeen gekomen. Helaas hebben nog niet alle leden van de aangesloten milieuverenigingen dit begrepen. Teveel onwetendheid leidt steeds weer tot tegenstand. Ook nu er eindelijk grotere projecten tot stand komen. Natuurlijk is men tegen het plan voor Windenergie nabij de Afsluitdijk. Maar het project kan zo worden ontworpen dat slechts weinig vogelslachtoffers vallen. Als het daarom gaat zou men onmiddellijk de dijk moeten afsluiten voor snelverkeer. Als de Afsluitdijk nog gebouwd zou moeten worden zou hij in ons poldermodel nooit van de grond komen. Is dat niet verontrustend? Het urgentiegevoel ontbreekt helaas bij grote delen van de milieubeweging. Is het echt nodig dat er eerst een milieuramp plaats vindt door een gekapseisde olietanker zoals enkele keren achtereen voor de kust van Bretagne gebeurde?

Zonne-energie is ook een goede oplossing. Samen kunnen wind- en zonne-energie zorgen voor een aanbod dat redelijk gelijkmatig over het jaar verdeeld wordt, zodat minder reserve-vermogen nodig is.
Een groot deel van de zonne-energie wordt in het voorjaar en de zomer opgewekt. Windenergie wordt vooral in het najaar en de winter opgewekt wanneer er een grote energievraag is. Door deze duurzame energiebronnen te combineren leveren ze een welkome bijdrage aan onze energievoorziening.

Actie!
Om ons landschap op den duur niet geheel onder water of onder een ijskap te laten verdwijnen is actie nodig. In plaats van moedeloos bij de pakken neer te zitten bieden lokale initiatieven zoals Kennemerwind een alternatief: het opwekken van schone energie als deel van de oplossing. Doe ook mee en link de site: www.kennemerwind.nl

Nieuwste versie van Alles in de Wind
Prof. Dr. Ir. Gijs van Kuik (TU-Delft / Windenergie) heeft samen met windenergie-deskundige Ir. Jos Beurskens van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) de eerste uitgave van het boekje geactualiseerd. Het is geschreven als reactie op al te negatieve uitlatingen van de tegenwindlobby. Alles in de wind wil de nuance in de discussie houden. Dat is hard nodig. Download Alles in de wind (pdf 3.710 kB). Dan kunt u ook eens lezen wat windenergie echt betekent.

Andere sites met goede informatie over windenergie:

De site van de rijksoverheid: Windenergie.nl
De site van het ODE-tijdschrift: WindNieuws
De voortzetting van WSH: Windenergie-Nieuws

Wilt u een actueel overzicht houden en op de hoogte blijven van de stand van zaken op het gebied van windenergie, kijk dan in het tijdschrift WindNieuws, een uitgave van ODE – Organisatie voor Duurzame Energie. Wordt lid van ODE en neem een abonnement.

Wordt ongetwijfeld vervolgd . . .
(laatste wijziging 10 aug 2019)